MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo

Elevråd

Elevrådet varetager gennem samarbejde med skolens ledelse, skolebestyrelse, lærere samt øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen. Elevrådet består af 1 repræsentant og 1 suppleant valgt i hver af skolens 3. - 9. årgang. Den valgte repræsentant deltager ved alle elevrådsmøder. Suppleanter deltager ved invitationer. Dog deltager repræsentanter fra 3 årgang kun når det er relevant.

Medlemmerne af elevrådet vælges for et skoleåret på et møde i august eller i starten af september. Repræsentanter valgt fra 3.-6. årgang sidder i det lille elevråd og varetager primært de yngste elevers interesser. Repræsentanter valgt fra 7.-9. årgang sidder tilsvarende i det store elevråd og varetager primært de ældste elevers interesse.

Der afholdes elevrådsmøde en gang om måneden. De to elevråd starter med at afholde møde hver for sig, hvorefter der afsluttes med et fælles måde, hvor der konkluderes ud fra de beslutninger der er taget i de to elevråd. Inden elevrådsmøderne har repræsentanterne drøftet de aktuelle emner i egen klasse, således alle årgangenes holdninger høres på mødet. Elevrådet udpeger desuden, efter behov, repræsentanter til andre råd, udvalg, arbejdsgrupper og lignende, som skolen har nedsat, og som behandler spørgsmål, som har betydning for eleverne i almindelighed.

En eller to repræsentanter vælges til at deltage i Skolebestyrelsens møder, hvor de skal fremlægge og videregive de holdninger og meninger der er blevet fremlagt på det fortløbende elevrådsmøde.

Fokuspunkter for arbejdet i elevrådet er 

  • aktiv deltagelse
  • varetage alle skolens elevernes interesser
  • værne om skolens værdier
  • medbestemmelse
  • medindflydelse

I løbet af året arrangerer elevrådet forskellige arrangementer med udgangspunkt i skolens målsætninger; læring, stolthed, fællesskab og trivsel samt i de 17 verdensmål. Derudover er der fokus på, at der arbejdes på tværs af skolens venskabsklasser i løbet af skoleåret.